Obchodné podmienky platné na www.KNIHCENTRUM.sk

1. Úvodné ustanovenie
Prevádzkovateľom internetového obchodu na stránke www.KNIHCENTRUM.sk je spoločnosť BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o., Padlých hrdinov 60, Bratislava - Podunajské Biskupice, PSČ 821 06, IČO 45930546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 68669/B (ďalej len „Predávajúci“).

2. Objednávka a nákup tovaru
Prezentácia tovaru na týchto internetových stránkach nemá povahu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Týmto návrhom je až objednávka konkrétneho produktu riadne vyplnená zákazníkom v sekcii Nákupný košík a odoslaná prevádzkovateľovi stránok. Bezodkladne po doručení tejto objednávky prevádzkovateľovi stránok bude zákazník informovaný e-mailom o tom, že táto správa nemá povahu potvrdenia objednávky, ale je považovaná len za informáciu o doručení objednávky, ktorá bude následne predaná do skladu k príprave tovaru, jeho zabaleniu a expedícii. Zákazník bude v dostatočnom predstihu informovaný o expedovaní tovaru do miesta určenia. Kúpna zmluva na objednaný tovar je uzavretá v okamihu jeho prevzatia zákazníkom.

3. Dodacie a platobné podmienky
Vytvorením a odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s tým, že mu bude faktúra zaslaná len elektronicky. Zaslanie prebehne do 24 hodín po vyexpedovaní objednávky. Bližšie a spresnené informácie o podmienkach platby a dodania nájdete v časti Dostupnosť titulov a v časti Spôsoby platby.
 
4. Záručné podmienky
Zákazník získava pri kúpe tovaru záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia tovaru a opotrebovaného tovaru.
 
5. Reklamačné podmienky
Predávajúci prijíma reklamáciu tovaru písomne na e-mailovej adrese reklamacie@knihcentrum.sk alebo telefonicky na tel.č. +421 233 888 297.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení. V prípade preberania zvonku poškodenej zásielky, nemusí takúto prijať a je vhodné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov. V prípade prevzatia je nutné s pracovníkom dopravcu spísať protokol o prevzatí zásielky a rozsahu poškodenia, aby bolo možné nevhodnú prepravu a prípadné poškodenie obsahu zásielky reklamovať u prepravcu. Za poškodenie zásielky vzniknuté prepravou nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ, ale prepravca a v prípade prevzatia poškodenej zásielky môže takúto zásielku reklamovať len zákazník, a to u prepravcu.

Nekompletnosť zásielky, poškodenie tovaru alebo iné zjavné vady tovaru, ktoré očividne nevznikli počas prepravy, je zákazník povinný oznámiť najneskôr do 48 hodín po obdržaní tovaru. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, poškodenia alebo iných zjavných vád tovaru nemusia byť uznané.

Kupujúci je po vzájomnej dohode s predávajúcim povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. (reklamácia), Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, a to doporučenou zásielkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou nebude tovar prijatý. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný zaslať i dodací list, na ktorý pripíše dôvod reklamácie tovaru a číslo svojho účtu. Tovar nesmie byť fyzicky poškodený alebo poškodený živelnou udalosťou. Tovar musí obsahovať všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný.

V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení alebo opraví vady tovaru, prípadne po vzájomnej dohode poskytne predávajúci náhradný tovar ekvivalentnej hodnoty. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti peniaze.

Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

Zákazník má právo obrátiť sa na e-mailovú adresu predávajúceho reklamacie@knihcentrum.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, napr. SOI, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Vyplýva to zo Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podstatné informácie nájde zákazník na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

6. Odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky. Neskoršie odstúpenie od zmluvy nie je možné. Úkon odstúpenia zákazníka musí byť uskutočnený písomnou formou zaslanou predávajúcemu na e-mailovú adresu obchod@knihcentrum.sk, príp. poštou na adresu prevádzkovateľa. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať údaje slúžiace na identifikáciu tovaru, predávajúceho a zákazníka. Kupujúci je tiež povinný doručiť tovar vyplývajúci z kúpnej zmluvy na adresu prevádzkovateľa, ktorou je BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. (vratka), Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, a to doporučenou zásielkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou, nebude tovar prijatý. Poštovné a iné poplatky predávajúci nevracia, rovnako ani poplatky za spätné doručenie tovaru. Spolu so zasielaným tovarom je kupujúci povinný zaslať i dodací list, na ktorý pripíše dôvod odstúpenia od zmluvy a číslo svojho účtu. Tovar nesmie byť fyzicky poškodený a nesmie niesť viditeľné znaky používania. Tovar musí obsahovať všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný. Zodpovednosť a náklady na prepravu nesie kupujúci. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípadoch, ak:
– tovar je mechanicky poškodený,
– knihy majú známky používania, napr. čítania, kopírovania,
– počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, hry a puzzle nie je v pôvodnom balení alebo je tovar rozbalený,
– ak to povaha výrobku neumožňuje, napr. download.

Kupujúci môže na odstúpenie využiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov získané v súvislosti s prevádzkovaním týchto internetových stránok sú považované za dôverné a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov. Všetky údaje, ktoré zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ týchto stránok, ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu, je správcom a zároveň spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Predávajúci zaručuje svojim zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim. Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom pri obchodnom styku s predávajúcim, budú použité len na realizáciu obchodného styku príp. zaslanie noviniek, pokiaľ bol udelený súhlas, a nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité a osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi sú viazané mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach.

Osobné údaje zákazníka (konkrétne ním poskytnuté meno, adresa, telefonický a e-mailový kontakt) sú poskytované len zmluvným partnerom prevádzkovateľa za účelom dodania, riadnej fakturácie či prípadnej reklamácie. E-mailový kontakt zákazníka je zmluvne poskytnutý partnerskej spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s. r. o. na účely prípravy a odoslania Dotazníka (Heureka.sk) ohľadom spokojnosti s nákupom - ochrana tohto osobného údaja je ďalej zachovaná v maximálnej možnej miere a údaj nie je ďalej využívaný pre iný účel. Ochranu upravuje aj zmluvný vzťah medzi spoločnosťami. V prípade udelenia súhlasu na zasielanie noviniek, zákazník súhlasí so zasielaním e-mailových správ ohľadom noviniek, akcií a pod. Svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať.

Aby sme návštevníkom a zákazníkom zabezpečili plnohodnotné informácie a pohodlné objednávanie, na www.KNIHCENTRUM.sk používame súbory cookies. Na základe týchto súborov však nie sú identifikovateľní a používaním cookies nezhromažďujeme ich osobné údaje. Viac informácií o cookies.
 
8. Záverečné ustanovenia
Zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia o podmienkach predaja a dodaní tovaru medzi predávajúcim (BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o.) a kupujúcim (zákazníkom) a vzťahujú sa na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom všetkých distribučných ciest, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté alebo potvrdené iné podmienky. Obchodné podmienky, ktoré by si kupujúci stanovil, alebo vymienil inak, ako je nižšie uvedené alebo písomne dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné.

Tieto obchodné podmienky tvoria záväzný obsah všetkých kúpnych zmlúv uzavretých medzi zákazníkom a spoločnosťou BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o.

Zákazník odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so všetkými bodmi obchodných podmienok, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje.

V Bratislave, dňa 31. januára 2016