Pravidlá súťaží na www.KNIHCENTRUM.sk

Pravidlá súťaží, ktoré organizuje spoločnosť BOOKNET SLOVAKIA a vyhlasuje ich na stránkach ňou prevádzkovaného internetového kníhkupectva www.KNIHCENTRUM.sk.

1. Organizátorom súťaží na stránkach internetového kníhkupectva www.KNIHCENTRUM.sk je spoločnosť BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Padlých hrdinov 60, 821 06 Bratislava, IČO 45930546 (ďalej len Organizátor) a tieto pravidlá (ďalej len Pravidlá) sa vzťahujú na každú súťaž (ďalej len Súťaž), ktorá je vyhlásená na stránkach www.KNIHCENTRUM.sk a v rámci ktorej je odkazované na tieto Pravidlá.

2. Predmetom Súťaže sú knižné tituly prípadne iný tovar, ktorý Organizátor a jeho partneri do Súťaže venujú.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každý so slovenskou doručovacou adresou tým, že v rozhodujúcom období stanovenom Organizátorom splní zadanie zverejnené na www.KNIHCENTRUM.sk (ďalej len Zadanie) a pokiaľ to Súťaž ďalej vyžaduje pošle ho na e-mail sutaze@knihcentrum.sk. Z jednej e-mailovej adresy sa do Súťaže zaraďuje len jedna (prvá) odpoveď.

4. Výhercom, prípadne výhercami, sa v Súťaži stávajú súťažiaci, ktorí splnia Zadanie a zároveň aj špecifické kritériá na výhru, ktoré Organizátor upresnil v Zadaní konkrétnej Súťaže, do ktorej sa súťažiaci zapája.

5. V prípade, že výhercom má byť súťažiaci, ktorý pošle správnu odpoveď ako niekoľký zo všetkých, poradie sa počíta zo všetkých odpovedí, nielen zo správnych.

6. Výhercov Súťaže zverejní Organizátor do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže na stránke www.KNIHCENTRUM.sk pri konkrétnej Súťaži a kontaktuje ich tiež e-mailom. Ceny zašle len na doručovacie adresy na Slovensku, do dvoch týždňov po vyhlásení výhercov.

7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci Organizátora Súťaže a ich blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka.

8. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia s použitím svojich osobných údajov za účelom dodania výhry. Výhercovia tiež súhlasia so zverejnením vybraných osobných údajov (ich krstné meno, prvé písmeno priezviska, obec) na stránkach www.KNIHCENTRUM.sk pri zodpovedajúcej Súťaži. Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytujú, spracováva Organizátor v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v platnom znení, ako i podľa Podmienok spracovania osobných údajov.

9. Organizátor nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly, ktoré vzniknú v priebehu Súťaže.

10. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel a podmienok na získanie výhry, ale aj na zrušenie Súťaže jednostranne a z akéhokoľvek dôvodu.

11. Súťažiaci bezpodmienečne súhlasia s Pravidlami a zároveň berú na vedomie, že na výhru nevzniká právny nárok. Organizátor má právo jednostranne vyradiť súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulérnych postupov.

V Bratislave, dňa 2. septembra 2014, naposledy aktualizované v apríli 2021